De kracht van reflectie

Reflecties van ervaringsdeskundigen met een licht verstandelijke beperking die deelnemen in de programmacommissie van het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder zijn zeer waardevol. Te weinig tijd, weinig afstemming van wederzijdse verwachtingen, en onzekerheid tot gevolg. Zonde! De ervaringsdeskundigen kwamen hierin niet volledig tot hun recht. Mooi dat ZonMw lerend in dit proces staat.

Lees verder

Hiërarchie bepaalt wie aan het woord komen

Tineke Abma geeft in haar betoog in Sociale Vraagstukken aan dat bepaalde experts wel, en andere minder, aan het woord komen in de Corona crisis en aandragen van oplossingen. Denk aan bepaalde specialismen. Helaas is er minder aandacht voor het specialisme preventie en ook de mensen die we vooral willen beschermen: onze meest kwetsbare (oudere) burgers. Diverse PAR onderzoeken speelden hierop in.

Lees verder

Stem van cliënten in PAR onderzoek zoek?

Het betrekken van cliënten in onderzoek en de coproductie van kennis wordt sterk aanbevolen. Echter, in de praktijk wordt de stem en het perspectief van cliënten gemakkelijk ‘vergeten.’ In ons artikel Relational, ethically sound co-production in mental health care research: epistemic injustice and the need for an ethics of care verkennen collega Barbara Groot, ervaringsdeskundige Annyk Haveman en ik hoe dit proces van stilzwijgen werkt in de context van de crisisopvang voor mensen met psychiatrische kwetsbaarheden. We gebruiken het concept ‘epistemic injustice’ van ethica Miranda Fricker. Kennisonrechtvaardigheid omschrijft zij als: ‘To be wronged in one’s capacity as a knower is to be wronged as a human being.’ Het betekent dat iemand niet kan getuigen, omdat hij/zij niet serieus wordt genomen (witnessing injustice), en zijn/haar situatie niet kan duiden (hermeneutic injustice). Zorgethiek bood een lens om samen te reflecteren op dit proces en droeg bij aan wederzijds begrip en onderlinge solidariteit.
#userinvolvement #participatoryresearch #epistemicinjustice #ethicsofcare

Digitaal onderwijs: wat is er nodig om groeiende ongelijkheid te voorkomen?

Totaal onverwacht moesten scholen door de Corona pandemie omschakelen naar onlineonderwijs. In korte tijd hebben 365 leerkrachten en docenten onze enquête ‘Digitaal onderwijs: wat is er nodig om groeiende ongelijkheid te voorkomen?’ ingevuld. In de factsheet Onlineonderwijs ten tijde van Corona (2020) staan de eerste resultaten. Deze geeft inzicht in hun ervaringen, zorgen en oplossingsrichtingen met onlineonderwijs. Komende periode wordt de analyse verdiept en aangevuld met interviews. 

Online samenwerken met co-onderzoekers

Online samenwerken met co-onderzoeker kan ingewikkeld zijn deze tijden. Echter, wij merken ook dat er veel behoefte is aan contact en uitwisseling, juist in deze vaak moeilijkere tijden.  Meedoen is afleiding. Meedoen is contact. Meedoen is ertoe doen.

Een paar tips vanuit PAR onderzoekers:

  • Zoek niet alleen contact met een groep, maar heb juist ook even aandacht voor de individuele momentjes, waarop je even wat uit wisselt. Het moment dat je anders had in de lift, voordat je begon met een groepsactiviteit, of als je samen op pad was of iets samen beleefde.
  • Mensen die nog niet gewend zijn om apps te gebruiken als ZOOM, TEAMS of SKYPE kunnen hier tegenop zien. Ofwel hun telefoon kan het niet aan. Neem mensen bij de hand (telefonisch) om de apps te installeren en uit te proberen voordat je samenkomt in de groep.
  • Online zijn er naast video-bellen diverse mogelijkheden voor uitwisseling middels whiteboards, break-out groepen, delen van foto’s, Jamboard, etc. Stap niet in de valkuil om alles mondeling te moeten doen. Juist de meer creatieve vormen van contact zijn verdiepend.
  • Privacy issues liggen op de loer bij digitale middelen, zoals WhatsApp en TEAMS. Tast bij elkaar af waar de persoonlijke grenzen liggen in privacy en volg je gevoel hierbij.
  • Begin de meetings met een poll of een artistieke uiting. Dit maakt dat je elkaar even op een andere manier ontmoet.

Heb je ook tips die je wilt delen? Voeg ze toe hieronder bij ‘reacties’. Alvast dank voor het delen!

Foto’s afkomstig van online meeting met Art & Health network.

IMG_9123

Veldwerk in een pandemie

Crown-source inspiratie —-

Om Corona in te dammen, moeten participatief onderzoekers die veldwerk moeten doen in een pandemie creatief zijn om vergelijkbare doelen te bereiken. Natuurlijk wordt er al jarenlang sociaal onderzoek gedaan. Er zijn veel voorbeelden van het gebruik van online enquêtetools of het uitvoeren van inhoudsanalyses of etnografieën met behulp van bestaande online interacties als onderzoeksmateriaal. Interviews worden al lang telefonisch of via Skype gevoerd. Deborah Lupton name het initiatief om een crowd-source document met veldwerk-methoden. Ter inspiratie!

Citatie:
Lupton, D. (editor) (2020) Doing fieldwork in a pandemic (crowd-sourced document).

Participatie café 20 maart 2020

Praktische en ethische dilemma’s

In elk participatief actie onderzoek doen zich praktische en ethische dilemma’s voor en moeten onherroepelijk keuzes gemaakt worden. Wat te doen als: de onderzoeksvraag al min of meer vastligt, er onvoldoende tijd en geld is om een proces echt samen vanaf de start te doorlopen, mensen elkaar uitsluiten, de opdrachtgever teleurgesteld is, …..

Kom je ook?
In het participatie café kun je deze dilemma’s inbrengen, zodat je een afgewogen keuze kunt maken. Of, als de keuze al gemaakt is, reflecteren op de bedoelde én onbedoelde consequenties. Dit kan je helpen om het proces te verantwoorden en in toekomstige situaties nog beter voorbereid te zijn.

De School for Participation zorgt voor een inspirerende ontmoetingsplek om samen te reflecteren en van elkaar te leren. Bij elke sessie brengen wij een dilemma in, daarnaast kan iedere deelnemer zelf een dilemma inbrengen, maar dat hoeft niet.

Bring Your Now (BYO)
We zouden graag in lijn met participatieve aanpak, de bijeenkomsten van het netwerk ook samen organiseren. Hiervoor vragen we daarom geen bijdrage, maar een BYO (Bring Your Own)-concept. Willen jullie iets lekkers (eten of drinken) meenemen, of een gezellig tafelkleedje of bloemetje, of creatieve materialen, zodat we samen kunnen genieten van iets waaraan we allen hebben bijgedragen?

Voor wie?
De netwerkbijeenkomsten zijn bedoeld voor onderzoekers die minimaal een PAR onderzoek hebben afgerond of halverwege zijn. Echte beginners, worden uitgenodigd om eerst de PAR 4-daagse te volgen.

Aanmelden kan via een link op de juiste datum van de netwerkbijeenkomsten.

 

Boeiende sprekers en veel animo

Op 20 januari 2020 (13.30-17.00 uur) organiseren we vanuit afdeling Metamedica (Amsterdam UMC, locatie VUmc) het symposium Responsive and  Participatory Research: Past, Present and Future Perspectives. Belangrijke voorlopers gaven ons een inkijkje in het verleden, heden en hun ideeën over de toekomst. Er was veel animo, vanuit allerlei disciplines. Samen vierden we wat we hebben bereikt afgelopen 10 jaar en om samen na te denken over hoe we deze methodologie naar de toekomst kunnen bestendigen en uitbouwen.

Er wordt nog gesproken over, en gewerkt aan het delen van de prestaties en/of audio’s via deze site.

Ter achtergrond de flyer over het symposium: de context van het symposium, sprekers en het programma.

Wat verdwijnt in PAR?

Machtsverschillen en ongelijkheid speelt onderhuids

In participatief onderzoek staat het perspectief van bewoners, cliënten, ervaringsdeskundigen centraal. Diverse ervaringen uit de leefwereld. Deze ervaringen worden altijd gevormd door de bredere maatschappelijke context, waar verschillende machtsverschillen en ongelijkheden spelen. Machtsverschillen tussen professionals en cliënten of bewoners, ongelijkheid tussen arm en rijk, discriminatie, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, etc. Echter, thema’s komen niet vaak expliciet naar voren in onze rapporten of gesprekken in het onderzoeksteam, terwijl ze onderhuids vaak wel meespelen.

Netwerkbijeenkomst Kritische theorie (nr. 1)

Eind november gingen we hierover met een groep co-onderzoekers en PAR-onderzoekers in dialoog, onder leiding van Saskia Duijs (Amsterdam UMC). Hebben jullie machtsverschillen en ongelijkheid gezien of ervaren in jullie eigen onderzoek? In hoeverre is het zinvol om deze thema’s bespreekbaar te maken en zo ja, hoe kan dat het beste vormgegeven worden? En wat is er eigenlijk nodig om het gesprek hierover goed te voeren? Dit leverde boeiende gesprekken op. Gesprekken die naar meer smaakten… Daarom organiseren we op 7 februari 2020 (13.00-15.00 uur) een netwerksessie met mini-lezing over ‘kritische theorie’ en gaan hierna in gesprek. In hoeverre zijn deze theorieën toepasbaar in het dagelijkse leven? En in ons eigen onderzoek?