PAR met jongeren

Recent verschenen diverse artikelen en een proefschrift over PAR met jongeren. Denk aan het artikel PAR met kinderen in de wijk (Tineke Abma en Janine Schrijver), en PAR met jongeren en gezondheidspreventie (Eva Lems) en kinderen in het ziekenhuis (o.a. Susanne Vijverberg, Christine Dedding, Barbara Groot). Lees over deze laatste meer hieronder.

Een team van participatieonderzoekers schreven een Engelstalig artikel over het opzetten van een jongerenraad groep in het ziekenhuis, en de lessen vanuit het perspectief van de kinderen en jongeren. Hierin beschrijven ze de motieven van de jongeren om deel te nemen:

  1. Het ‘leuk’ hebben en ‘dankzij’ hun ziekte mogen meedoen (eindelijk heeft het een voordeel!)
  2. De waarde van lotgenoten support en contact
  3. Bij kunnen dragen aan de verbetering van zorg en onderzoek 

Opvallend was dat de jongeren het als lastig ervaarde om gehoord te worden met het ongevraagde advies, omdat ze geen formele status in het ziekenhuis hadden. De formele manieren van participatie brengen voordelen, maar om verandering te bewerkstelligen zijn creatieve vormen van participatie nodig.

Komend jaar zal de kinderraad samenwerken met Kind & Ziekenhuis om te werken aan de betere inbedding van hun werk. Ook wordt gewerkt aan alternatieve participatievormen binnen het ziekenhuis om patiëntgericht te veranderen.

Meer weten over de Kinderraad? Bekijk hun Instagram account met foto’s, filmpjes en verhalen: https://gramho.com/profile/jar_ekz/24816012082

Prijs voor ‘Learning by doing’: Vlogs over digitale ongelijkheid

Nicole Goedhart en Christine Dedding hebben samen met collega’s de STS Making and Doing Price 2020 gewonnen met hun participatieve actieonderzoek. Hierin maakten ze vlogs met vrouwen in kwetsbaar makende omstandigheden. De vrouwen kregen hierdoor een stem en spoorden beleidsmakers daarmee aan tot verandering. Een mooi PAR voorbeeld waarbij de mensen om wie het onderzoek gaat, direct betrokken zijn. Lees meer…

Het onderzoek is ook in een academisch artikel “Just having a computer doesn’t make sense“.

Laptops uitdelen tijdens de coronacrisis, werkt dat wel?

In het rapport ‘Iedereen verbonden met een refurbished laptop’ delen wij de ervaringen uit Amsterdam. Tijdens de eerste coronagolf heeft de gemeente Amsterdam 3500 burgers voorzien van een laptop. Ook hebben 2364 mensen een internetabonnement in de vorm van een dongel ontvangen. De actie is zeer positief ontvangen door de betrokkenen. Samen hebben we geleerd wat werkt voor wie en waarom. Ook schetsen we in dit rapport een beeld wat beter kan in de toekomst.

Data nieuwe PAR training 2021

Je kunt je weer inschrijven voor een nieuwe PAR cursus gepland op maandag 7, dinsdag 8 en woensdag 9 juni 2021. De terugkomdag wordt georganiseerd op dinsdag 16 november 2021. Hoewel we streven om deze training fysiek plaats te laten vinden, oefenen we met de aankomende online PAR training in oktober-november 2020 alvast met een digitale versie of eventuele hybride vormen. We kunnen de training daarom altijd ombouwen, mocht dit nodig zijn.

Interesse of aanmelden? Meld je hier

Meer lezen over de training? Klik dan hier

Een PAR proces stap voor stap beschreven: een voorbeeld

Het artikel ‘Making a Difference: Participatory Health Research With Unemployed Citizens and Policymakers‘ beschrijft stap voor stap een driejarig participatief actieonderzoek in Amsterdam. Barbara Groot en collega’s vertellen hierin over hun reis samen met co-onderzoekers die een uitkering hebben. Het maakt duidelijk hoe je PAR studies in de praktijk kan uitvoeren. In dit onderzoek werkten de onderzoekers samen met mensen met een uitkering aan ervaringskennis, om zo begrip te creëren bij beleidsmakers over de situatie van deze mensen.

Dit artikel is een voorbeeld van participatief gezondheidsonderzoek (Participatory Health Research, PHR for short). PHR betrekt mensen die in kwetsbare situaties leven intensief en versterkt samenwerking met andere betrokkenen zoals beleidsmakers. Het gezamenlijke doel van het onderzoek is uiteindelijk het welzijn en de gezondheid van diegenen waar het om gaat te verbeteren. Concreet betekent dit dat de focus lag op verbetering van de dienstverlening aan mensen in de bijstand aan de hand van ervaringskennis. De mensen om wie het draait zijn betrokken bij elke stap van het onderzoekproces om zo écht een verschil te maken en maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Zij zijn co-onderzoeker en doen volledig mee in het onderzoek, bijvoorbeeld als interviewer. Een van de deelnemers in dit onderzoek zei daarover na een interview: “Toen ik hoorde dat iemand met eigen ervaringskennis me zou interviewen, raakte ik ervan overtuigd om mee te doen. Niet een jonge student die mijn situatie toch niet begrijpt.. en ik ben blij dat ik heb meegedaan.” 

In dit onderzoek focusten we ons op inclusieve en op kunst-gebaseerde benaderingen, zoals fotografie, kunstwerken, gedichten, muziek, meditatie en academische creatieve manieren van data-analyse. Zie bijvoorbeeld fotografie in het rapport Ertoe doen werkt! en ervaringskennis in andere kunstvormen bij de WerkPLaats Ervaringskennis. Daarnaast leerden we in dit onderzoek dat het voor de onderzoeker belangrijk is om reflectief te zijn naar en rekening te houden met de eerdergenoemde machtsverhoudingen binnen PHR. 

Meer over dit onderzoek weten? Lees verder op:

Niet ‘meedoen werkt’, maar ‘ertoe doen werkt’!

WerkPlaats Ervaringskennis

Het onzegbare uiten. Een creatieve vorm van participatief actieonderzoek

Foto: bron WerkPLaats Ervaringskennis.

Online Participatiecafé op 5 oktober

Praktische en ethische dilemma’s

In elk participatief actie onderzoek doen zich praktische en ethische dilemma’s voor en moeten onherroepelijk keuzes gemaakt worden. Wat te doen als: de onderzoeksvraag al min of meer vastligt, er onvoldoende tijd en geld is om een proces echt samen vanaf de start te doorlopen, mensen elkaar uitsluiten, de opdrachtgever teleurgesteld is, …..

Kom je ook?
In het online participatie café kun je deze dilemma’s inbrengen, zodat je een afgewogen keuze kunt maken. Of, als de keuze al gemaakt is, reflecteren op de bedoelde én onbedoelde consequenties. Dit kan je helpen om het proces te verantwoorden en in toekomstige situaties nog beter voorbereid te zijn.

De School for Participation zorgt voor een inspirerende ontmoetingsplek om samen te reflecteren en van elkaar te leren. Bij elke sessie brengen wij een dilemma in en daarnaast kunnen deelnemers dilemma’s inbrengen.

Bring Your Own Input (BYOI)
We zouden graag in lijn met participatieve aanpak, de bijeenkomsten van het netwerk ook samen organiseren. Eerder deden we dat bij onze fysieke bijeenkomsten door eenieder te vragen wat mee te nemen in de vorm van eten, materialen of decoratie. Doordat we het participatie café nu online moeten organiseren, vragen we co-creatie door het bieden van input zodat we een interactieve bijeenkomst kunnen houden!

Interesse? Meld je hier aan! Vul je dilemma of vraag ook vast in via dit aanmeldformulier.

Voor wie?
De netwerkbijeenkomsten zijn bedoeld voor onderzoekers die minimaal een PAR onderzoek hebben afgerond of halverwege zijn. Echte beginners, worden uitgenodigd om eerst de PAR cursus te volgen.

Hopelijk tot de 5de!

De kracht van reflectie

Reflecties van ervaringsdeskundigen met een licht verstandelijke beperking die deelnemen in de programmacommissie van het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder zijn zeer waardevol. Te weinig tijd, weinig afstemming van wederzijdse verwachtingen, en onzekerheid tot gevolg. Zonde! De ervaringsdeskundigen kwamen hierin niet volledig tot hun recht. Mooi dat ZonMw lerend in dit proces staat.

Lees verder

Hiërarchie bepaalt wie aan het woord komen

Tineke Abma geeft in haar betoog in Sociale Vraagstukken aan dat bepaalde experts wel, en andere minder, aan het woord komen in de Corona crisis en aandragen van oplossingen. Denk aan bepaalde specialismen. Helaas is er minder aandacht voor het specialisme preventie en ook de mensen die we vooral willen beschermen: onze meest kwetsbare (oudere) burgers. Diverse PAR onderzoeken speelden hierop in.

Lees verder

Participatie in onderzoek: ‘Als er geen blauwdruk is, hoe doe je het dan?’

Dat goed onderzoek en inbreng van ervaringsdeskundigen hand in hand gaan, is inmiddels gemeengoed in de onderzoekswereld. Maar hoe krijgt participatie dan op de beste manier vorm? ZonMw vroeg het Christine Dedding, als Associate Professor aan het Amsterdam UMC gespecialiseerd in participatie en co-creatie. ‘We moeten meer naar buiten toe.’ Lees het hele interview hier.

Stem van cliënten in PAR onderzoek zoek?

Het betrekken van cliënten in onderzoek en de coproductie van kennis wordt sterk aanbevolen. Echter, in de praktijk wordt de stem en het perspectief van cliënten gemakkelijk ‘vergeten.’ In ons artikel Relational, ethically sound co-production in mental health care research: epistemic injustice and the need for an ethics of care verkennen collega Barbara Groot, ervaringsdeskundige Annyk Haveman en ik hoe dit proces van stilzwijgen werkt in de context van de crisisopvang voor mensen met psychiatrische kwetsbaarheden. We gebruiken het concept ‘epistemic injustice’ van ethica Miranda Fricker. Kennisonrechtvaardigheid omschrijft zij als: ‘To be wronged in one’s capacity as a knower is to be wronged as a human being.’ Het betekent dat iemand niet kan getuigen, omdat hij/zij niet serieus wordt genomen (witnessing injustice), en zijn/haar situatie niet kan duiden (hermeneutic injustice). Zorgethiek bood een lens om samen te reflecteren op dit proces en droeg bij aan wederzijds begrip en onderlinge solidariteit.
#userinvolvement #participatoryresearch #epistemicinjustice #ethicsofcare